Укр
Правила роботи - терміни доставки, отримання

Умови перевезення вантажів ТОВ «Транспортна компанія «САТ»


Умови перевезення вантажів ТОВ «Транспортна компанія «САТ»

Ці Умови перевезення вантажів (Умови перевезення) розроблено ТОВ «Транспортна компанія «САТ» (Перевізник) відповідно до вимог чинного законодавства з метою регламентації послуг Перевізника з перевезення вантажів автомобільним транспортом та надання інших послуг, пов’язаних з перевезенням вантажів, на території України.

Права та обов’язки Сторін (разом або окремо - Вантажовідправник, Перевізник, Вантажоодержувач), передбачені цими Умовами перевезення, виникають з договору, укладеного між Вантажовідправником та Перевізником.
Оформлення і підписання Перевізником та Вантажовідправником товарно-транспортної накладної (накладної на вантаж), далі ТТН (ННВ), є дотримання письмової форми договору перевезення вантажів.

Ці Умови перевезення доступні для ознайомлення на офіційному сайті Перевізника https://www.sat.ua/  та інформаційних стендах у виробничих приміщеннях Перевізника.

Вантажовідправник, підписуючи  ТТН (ННВ), погоджується з наступними Умовами перевезення:

1. Перевезення вантажу до місця призначення здійснюється в строк не більше 3 (трьох) днів з дня оформлення ТТН (ННВ), за виключенням неділі та святкових днів, за визначеними Перевізником маршрутами.
2. Діючі на момент здійснення перевезення Тарифи та ціни на перевезення, інші послуги визначені у Прайс-листах та розміщені на сайті Перевізника, і, у випадку, якщо вони не сплачуються до відправлення вантажу, мають бути сплачені протягом 3 (трьох) робочих днів після одержання рахунку або в інший період, який буде у письмовій формі узгоджений між Вантажовідправником та/або Вантажоодержувачем і Перевізником. Рахунок вважається отриманим через три робочих дні після дати його виставлення.
3. Вантажовідправник, що передає вантаж для перевезення Перевізникові, повинен:
3.1. забезпечити своєчасне та повне оформлення ТТН (ННВ) з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові/найменування, поштової адреси, дійсних номерів телефонів Вантажовідправника та Вантажоодержувача;
3.2. запакувати вантаж у відповідності до Правил упакування вантажів, затверджених Перевізником та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997р. №363. У випадку не дотримання  цих Правил, Перевізник відповідальності за цілісність вантажу не несе.
Підписуючи ТТН (ННВ), Клієнт підтверджує, що ознайомлений з діючими Правилами упакування вантажів, що розміщені на сайті https://www.sat.ua/, а також те, що відправлення не містить заборонених для пересилання речовин і предметів.
4. Перевізник має право не приймати до перевезення вантажі, що упаковані неналежним чином, а також вантажі, які можуть пошкодити інші вантажі, або містять вогненебезпечні, отруйні, радіоактивні чи хімічні речовини, кислоти, інші небезпечні з'єднання, або вантажі, що потребують особливих умов для перевезення чи заборонені до перевезення транспортом загального користування.
5. Перевізник має право в присутності Клієнта відкрити упакований вантаж і впевнитись у відповідності інформації про вантаж, зазначеній у ТТН (ННВ), фактичним даним. При відмові Вантажовідправник від перевірки вантажу, Перевізник має право відмовитись від перевезення такого вантажу.
6. Вантажовідправник зобов'язаний повідомити Вантажоодержувачу розрахунковий строк доставки вантажу, граничні строки одержання вантажу, розмір плати за наднормативне зберігання вантажу на складі Перевізника та ознайомити його з цими Умовами перевезення вантажів.
7. Для одержання вантажу Вантажоодержувач зобов'язаний пред'явити паспорт (громадянина України, громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт громадянина іншої держави, посвідка про тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення водія), надати належним чином оформлену довіреність у випадках і в порядку, передбачених законодавством, а також повідомити номер ТТН (ННВ).
8. Відповідальність Перевізника за збереження вантажу виникає з моменту приймання вантажу до перевезення, що засвідчується підписом уповноваженої особи Перевізника у ТТН (ННВ), і діє до моменту фактичної видачі вантажу Вантажоодержувачу, що засвідчується його підписом у ТТН (ННВ).
9. Видача вантажів у пункті призначення проводиться у порядку і способом, за якими вантажі були прийняті від Вантажовідправника (по масі – зважуванням на вагах, об’єму – обмірюванням, кількості місць – підрахунком, інше).
10. Не пізніше 4 (четвертого) дня від дати оформлення ТТН (ННВ) Перевізник має повідомити Вантажоодержувача та/або Вантажовідправника по телефону про знаходження вантажу у місці призначення, що лишився невитребуваним Вантажоодержувачем. Разом з тим, на одинадцятий день від дати оформлення ТТН (ННВ), Перевізник повідомляє рекомендованим листом Вантажоодержувача та Вантажовідправника про невитребуваний вантаж з вимогою розпорядитися вантажем.
У разі, якщо у ТТН (ННВ) Вантажовідправник не зазначив адресу та номер телефону Вантажоодержувача та/або Вантажовідправника, Перевізник звільняється від зобов’язання повідомляти про знаходження вантажу у місці призначення.
11. У випадку несвоєчасного одержання Вантажоодержувачем вантажу не з вини Перевізника, Вантажоодержувач чи Вантажовідправник (за домовленістю між ними), починаючи з 6 (шостого) дня від дати прибуття вантажу на склад Перевізника, зобов'язаний оплатити наднормативне зберігання Перевізником вантажу у розмірі 20% від загальної вартості перевезення вантажу за кожний день прострочення, не враховуючи вихідні і святкові дні.
12. Перевізник не несе відповідальності за якість, місткість, кількість місць і масу нетто вантажів у випадку, якщо вони були упаковані, замарковані і/або опломбовані Вантажовідправником самостійно, а також при зовнішній цілісності упаковки, пломб і печаток Вантажовідправника.
13. У випадку недостачі чи повної втрати (пошкодження) вантажу, переданого до перевезення за оголошеною цінністю, Перевізник несе відповідальність в розмірі оголошеної цінності, задекларованій Вантажовідправником у ТТН (ННВ).
14. У випадку часткового пошкодження вантажу, переданого до перевезення за оголошеною цінністю, Перевізник несе відповідальність в розмірі, на який зменшилась вартість вантажу, але не більше, ніж оголошена цінність, задекларована Вантажовідправником у ТТН (ННВ).
15. У випадку невідповідності даних щодо маси і об'єму вантажу, зазначених Вантажовідправником у ТТН (ННВ) фактичним даним, Перевізник має право здійснити на своїй виробничій території переоцінку вартості перевезення відповідно фактичним даним про масу і об'єм вантажу та згідно діючим тарифам.
16. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладання договору, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти звичайними заходами. До таких обставин надзвичайного характеру відносяться:
а) стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси або інші явища природи,
б) зміни діючого законодавства, що обмежують дії однієї зі Сторін у рамках даного Договору
в) бойові або військові дії, громадські заворушення, страйки або надзвичайний стан, дії ядерного інциденту чи іонізуючого випромінювання, терористичні акти, конфіскації, арешт, реквізиції, а також використання автотранспорту Перевізника органами МВС, СБУ, військовою або громадською владою, терористичними організаціями, незаконними озброєними формуваннями, самопроголошеними державними утвореннями, тощо в будь-яких цілях, в тому числі в блокадах доріг, переслідуванні, перевезеннях, в якості укріплення, сховища,
Бойовими діями вважаються будь-які конфлікти та протистояння, незалежно від офіційних оголошень військового чи надзвичайного стану, між представниками влади (Міноборони, МВС, СБУ тощо) та військовими формуваннями іншої держави, терористичними організаціями, самопроголошеними державними утвореннями, незаконними озброєними формуваннями з використанням або погрозою використання вогнепальної зброї. При цьому належність осіб, внаслідок дій яких (прямо чи опосередковано) було спричинено невиконання Перевізником своїх зобов’язань, до осіб, що приймають участь у бойових діях, доведення не потребує, якщо невиконання зобов’язань Перевізником сталось внаслідок використання або відкритої погрози використання вогнепальної зброї або будь яких видів військової техніки та озброєнь.
При настанні або припиненні обставин, зазначених у пп. а, б, Сторона, у якої наступили форс-мажорні обставини, повинна в п’ятиденний термін сповістити про це іншу Сторону в письмовому вигляді. Також ця Сторона повинна протягом десяти днів передати іншій Стороні на її прохання підтвердження (документ) компетентного органу або організації відповідної сторони, що свідчить про наявність обставин непереборної сили.
Перераховані вище обставини продовжують термін виконання зобов’язань за цим Договором на час їхньої дії. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін може перервати дію цього договору відповідно до законодавства.
17. У випадку порушення Вантажовідправником та/або Вантажоодержувачем строків проведення розрахунків за перевезення, він зобов’язаний сплатити на користь Перевізника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день такого прострочення.
18.  За прострочення в доставці вантажу Перевізник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 12 відсотків вартості перевезення за кожен день прострочення, але не більше 60 відсотків вартості перевезення.
19. Перевізник не несе відповідальності за фінансові збитки, такі як вартість альтернативного транспортування, втрачена вигода, упущення сприятливої господарської можливості або доходи, неотриманні внаслідок невикористання вантажу, спричинені будь-якою втратою, пошкодженням вантажу або місця вантажу, або простроченням у його доставці.
20. Клієнт, що замовив послугу «Заборона на видачу», несе відповідальність за нерозголошення наданого йому Перевізником секретного коду. У разі повідомлення ним секретного коду Вантажоодержувачу, за яким останньому був виданий вантаж, Перевізник не несе відповідальності за претензіями щодо факту видачі вантажу.

20. ЗАБОРОНЕНО ЗДАВАТИ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАСТУПНІ ВАНТАЖІ:
-    грошові знаки, кредитні карточки, цінні папери (сертифікати, акції тощо);
-    дорогоцінні метали, ювелірні вироби з дорогоцінних металів та каміння;
-    небезпечні вантажі (радіоактивні, токсичні, хімічні, отруйні, ядовиті речовини, препарати та сполуки, мінеральні добрива, хімічні засоби для меліорації ґрунтів та продукція неорганічної хімії), транспортування яких регламентується спеціальними правилами і потребує спеціального дозволу державних органів;
-    зброю і її складові частини, боєприпаси, вибухові, легкозаймисті, вогненебезпечні речовини;
-    прекурсори, наркотичні, психотропні і інші речовини, заборонені для свобідного обігу;
-    тварин, птахів, рептилій (живі і неживі істоти);
-    вантажі, що потребують спеціального температурного режиму, а також вантажі, перевезення яких звичайним автомобільним транспортом заборонено законодавством України.
Вантажовідправник при оформленні передачі вантажу до перевезення своїм підписом підтверджує, що переданий ним Перевізнику вантаж не відноситься ні до однієї з вище перерахованих категорій вантажів заборонених до перевезення, а також те, що перевезення його вантажу не потребує спеціальних заходів безпеки, і не тягне за собою порушень діючого законодавства. Вантажовідправник попереджений, що вся відповідальність (адміністративна, цивільно-правова, кримінальна) за перевезення таких вантажів покладається на Вантажовідправника.